Changes in Employment Law 2019 How to Pay Salary in Poland (Polish)

  View Authors November 2018

  Jak jest teraz?

  • Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.
  • Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

  Zatem aktualnie przepisy kodeksu pracy stanowią, że zasadą jest wypłata wynagrodzenia bezpośrednio do rąk pracownika. Możliwe jest jednak złożenie przez pracownika wniosku/ oświadczenia w przedmiocie wypłaty należnego mu wynagrodzenia w formie bezgotówkowej w postaci przelewu na rachunek bankowy przez niego wskazany.

  Jak będzie od stycznia 2019 r.

  • Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.
  • Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

  Od 01 stycznia 2019 zasadą będzie wypłata wynagrodzenia pracownikom na rachunek bankowy, zaś wypłata wynagrodzenia do rąk pracownika możliwa będzie wyłącznie, gdy pracownik złoży wniosek w tym zakresie do pracodawcy.

  Ponadto, pracodawca będzie miał prawo żądać od pracownika podania numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złoży wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

  Obowiązki pracodawcy – styczeń 2019

  Zgodnie z przepisami przejściowymi, pracodawca w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji (tj. do 22.01.2019), ma obowiązek poinformować pracownika, który dotychczas otrzymywał wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, o obowiązku:

  • podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo
  • złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

  Pracownik, w terminie 7 dni od dnia uzyskania ww. informacji będzie obowiązany podać pracodawcy numer rachunku płatniczego albo złożyć pracodawcy wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej dotyczący dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.